Polityka Ochrony Prywatności

Firma Vertex Standard Co. Ltd., jej podmioty zależne, stowarzyszone i marki (określane zbiorczo jako "My”) darzymy szacunkiem naszych klientów i dążymy do ochrony informacji osobistych na ich temat oraz na temat ich firm. Niniejsze oświadczenie (Polityka zachowania prywatności ) opisuje jakie informacje zbieramy o naszych klientach, jak je wykorzystujemy, komu możemy je udostępniać, jak możemy je zbierać i jakie możliwości wyboru posiada klient dotyczące tych procesów. Prosimy o przeglądnięcie i zaznajomienie się zarówno z zasadami i warunkami Polityki Zachowania Prywatności jak i Warunków Użycia. POPRZEZ WEJŚCIE DO WITRYNY INTERNETOWEJ VERTEX STANDARD KLIENT POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ, I WYRAŻA ZGODĘ NA ZASADY ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI, ORAZ NA UŻYCIE I UJAWNIENIE INFORMACJI DOTYCZĄCYCH KLIENTA I JEGO FIRMY, KTÓRE SĄ OPISANE W NINIEJSZEJ POLITYCE ZACHOWANIA PRYWATNOŚCI ORAZ ŻE ZGADZA SIĘ NA PRZYJĘCIE ICH WARUNKÓW. Prosimy o okresowy przegląd Polityki zachowania prywatności, gdyż co pewien czas może ona być aktualizowana, jak to opisano poniżej.

Zbierane przez nas informacje

Nasze serwery internetowe zbierają ogólne dane dotyczące każdej osoby odwiedzającej witrynę, włączając w to adresy IP, kody śledzące, nazwę domeny, stronę internetową, długość spędzonego czasu oraz strony otwarte podczas wizyty w naszej witrynie. Informacje te są zbierane między innymi do agregacji informacji ze źródeł internetowych i innych, aby ułatwić zarządzanie systemem, udoskonalić treść witryny, dostosować i zwiększyć atrakcyjność treści dla osób odwiedzających witrynę i klientów oraz ogólnie usprawnić obsługę klienta. Zbieramy także informacje, które mogą być przypisane określonym osobom oraz dane z transakcji dostarczane przez firmy i osoby odwiedzające witrynę, które nabywają produkty na naszej stronie. W skład tych informacji wchodzą informacje kontaktowe, wysyłkowe, nazwisko właściciela karty kredytowej, numer karty i data jej ważności. Możemy także zachowywać treść powiadomień, które wysyłamy do naszych przedstawicieli handlowych. Informacje te pomagają nam w udzieleniu odpowiedzi na pytania dotyczące tej Witryny.

Wykorzystanie zebranych informacji

Wykorzystujemy informacje zebrane od osób odwiedzających witrynę i klientów do, między innymi, poprawienia obsługi klienta, udoskonalenia zawartości witryny oraz dostosowania zawartości handlowej do osób odwiedzających naszą witrynę i klientów. Możemy również wykorzystać zebrane informacje do powiadomienia osób odwiedzających o zmianach w naszej Witrynie, o nowych produktach oraz o wszelkich zasadnych i zgodnych z prawem celach naszej działalności.

Możemy dzielić się naszymi informacjami w następujący sposób:

 • Z naszymi różnymi firmami podporządkowanym, działami, przedsiębiorstwami macierzystymi i markami;
 • Z osobami trzecimi, np. dostawcami, instytucjami finansowymi i innymi osobami wykonującymi usługi w naszym imieniu;
 • Ze wszelkimi następcami działalności Vertex Standard Co. Ltd;
 • Ze stronami trzecimi, których produkty lub usługi mogą być przedmiotem zainteresowania dla klientów lub dla wspólnych celów promocyjnych; oraz,
 • W odpowiedzi na wezwania do sądu, wnioski śledcze (z wezwaniem do sądu lub bez) oraz inne procesy prawne, by wykorzystać nasze prawa i bronić się przed roszczeniami prawnymi.

Cookies i inne informacje technologiczne

Cookie to mały plik zapisywany na komputerze klienta przez witrynę internetową, nadający komputerowi unikatowy numer identyfikacyjny. Używamy cookies i innych technologii do śledzenia nowych gości odwiedzających Witrynę oraz do rozpoznawania dawnych gości, co pozwala nam zaoferować treść bardziej stosowne do ich potrzeb. Cookies używane przez Witrynę nie zawierają żadnych informacji używanych do identyfikacji osobistej. Nie może zidentyfikować klienta, jeżeli ta informacja nie zostanie dostarczona dobrowolnie. UWAGA:  Jeżeli komputer zostanie skonfigurowany tak, aby blokował cookies, klienci nie będą mogli skorzystać z określonych funkcji Witryny. Zawarliśmy także umowę na usługi z osobami trzecimi ("Usługi osób trzecich") na zbieranie informacji dotyczących osób odwiedzających Witrynę i ich korzystanie z Witryny. Usługi Osób Trzecich wykorzystują w naszym imieniu Cookies i inne technologie do zbierania takich informacji. Wykorzystujemy te informacje do prowadzenia Witryny i rozszerzania usług dla klientów, osób odwiedzających Witrynę oraz do optymalizacji procesu zakupu. Osoby Trzecie są kontraktowo zobowiązane do niewykorzystywania informacji uzyskanych w trakcie dostarczania nam swoich usług, w jakikolwiek sposób oprócz celów zgodnych z naszą działalnością. Tym niemniej szanujemy prawo klienta do decyzji odnośnie korzystania z usług świadczonych dla nas przez Osoby Trzecie. Jeżeli użytkownik chce całkowicie zrezygnować z tych usług, powinien wysłać wiadomość na adres vertexstandard@vxstdusa.com

Wypisanie z uczestnictwa w marketingu emaliowym

 • Każda osoba odwiedzająca Witrynę może wypisać się z otrzymywania ofert promocyjnych za pośrednictwem poczty elektronicznej stosując instrukcję znajdującą się u dołu każdej oferty przesyłanej pocztą elektroniczną lub poprzez wysłanie żądania ze słowem “unsubscribe” w linii tematu, na adres vertexstandard@vxstdusa.com. Osoby odwiedzające Witrynę mogą także zażądać,  by dane osobiste nie były przekazywane innym stronom wyłącznie do potrzeb marketingowych, przesyłając żądanie z “do not share” w linii tematu na adres vertexstandard@vxstdusa.com. Ponieważ listy mailingowe są przygotowywane z wyprzedzeniem, to klient może otrzymać kilka przesyłek, zanim zmiana zostanie zastosowana.

Łącza

Nasza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie są własnością Vortex Standard, nie są przez nią utrzymywane, obsługiwane, popierane ani nie podlegają tym samym warunkom Zachowania Prywatności i innym Zasadom. Nie jesteśmy odpowiedzialni za zawartość tych witryn ani użycie informacji zebranych przez nie od naszych klientów. Podanie łącza do takich witryn nie oznacza jakiejkolwiek rekomendacji lub sponsorowania takich witryn i my zrzekamy się odpowiedzialności za łącza: (i) z innej witryny internetowej do naszej Witryny, oraz (ii) do innej witryny z naszej Witryny. Należy przeczytać politykę zachowania prywatności, by zrozumieć jak wykorzystywane i chronione są zebrane dane osobiste.

Aktualizacja polityki

Co pewien czas możemy zmieniać naszą politykę zachowania prywatności wskutek zmian odpowiednich i stosujących się wymagań prawnych lub statutowych, zmian w praktyce naszej firmy lub praktyce czy też wskutek dążenia do lepszej obsługi naszych klientów. Powiadomienia o wszelkich istotnych zmianach sposobu postępowania z informacjami osobowymi w ramach tej polityki będą zawarte w Witrynie, wraz z aktualną datą zmiany. Prosimy okresowo sprawdzać, czy nie nastąpiła aktualizacja. Aktualizacje polityki będą ważne od daty ogłoszenia zmiany w Witrynie. Kontynuacja użycia Witryny po ogłoszeniu przez nas wszelkich zmian, oznacza zgodę użytkownika na warunki zaktualizowanej polityki.

Pytania

Wszelkie pytania lub sugestie dotyczące naszej polityki zachowania prywatności użytkownicy mogą przekazywać za pośrednictwem poczty elektronicznej: vertexstandard@vxstdusa.com.

Niniejsze Oświadczenie o Polityce Zachowania Prywatności może ulec zmianie bez

uprzedzenia. Niniejsza witryna jest obsługiwana za i w imieniu Motorola Inc. z siedzibą w Jays Close Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire RG21 4PD; działającą za pośrednictwem Personal Communications Sector, Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL.

Zasady ochrony prywatności

Firma Vertex Standard LMR, Inc. oraz jej podmioty zależne, oddziały, podmioty stowarzyszone i filie (w dalszej części „Firma Vertex Standard”) szanuje swoich klientów i poświęca wiele uwagi ochronie ich danych osobowych oraz informacji na temat ich firm. W niniejszym dokumencie (w dalszej części „Zasady ochrony prywatności”) opisano, jakie informacje na temat klientów są gromadzone, jak są wykorzystywane, komu mogą być udostępniane, w jaki sposób są uzyskiwane i jakie prawa ma w związku z tym klient. Należy przeczytać i zapoznać się z warunkami zarówno niniejszych Zasad ochrony prywatności, jak i Warunków użytkowania. ODWIEDZAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z DOWOLNEJ WITRYNY FIRMY VERTEX STANDARD, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ TAKIE FORMY WYKORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU ORAZ O FIRMIE UŻYTKOWNIKA, JAKIE ZOSTAŁY OPISANE W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ OPISANYCH W NICH WARUNKÓW. Do treści Zasad ochrony prywatności należy wracać co pewien czas, ponieważ Firma Vertex Standard może dokonywać uaktualnień, zgodnie z informacjami poniżej.

Gromadzone informacje

Serwery sieci Web Firmy Vertex Standard gromadzą ogólne informacje dotyczące każdej osoby odwiedzającej Witrynę, w tym adres IP, kody śledzenia, nazwę domeny, stronę sieci Web, jak również czas wizyty w witrynie i strony przeglądane podczas wizyty. Informacje te gromadzone są między innymi w celu łączenia informacji ze źródeł online i offline, ułatwienia administracji systemem, ulepszenia zawartości Witryny, dostosowania i poprawienia elementów wpływających na wrażenia użytkownika Witryny oraz klienta, jak również w celu ogólnego polepszenia jakości usług. Firma Vertex Standard gromadzi również dane osobowe oraz informacje do transakcji udostępniane przez firmy i osoby odwiedzające Witrynę, które dokonują za pośrednictwem Witryny zakupów produktów. Informacje takie obejmują dane kontaktowe, adres wysyłkowy, imię i nazwisko właściciela karty kredytowej, a także numer i datę ważności karty kredytowej. Firma Vertex Standard może również przechowywać treść korespondencji wysyłanej do pracowników działu obsługi klienta. Informacje te pomagają firmie odpowiadać na zapytania dotyczące niniejszej Witryny.

Wykorzystywanie gromadzonych informacji

Informacje uzyskane na temat użytkowników Witryny oraz klientów wykorzystywane są między innymi w celu umożliwienia Firmie Vertex Standard oferowania lepszych usług, ulepszenia zawartości niniejszej Witryny oraz dostosowania elementów wpływających na komfort zakupów dokonywanych przez użytkowników i klientów odwiedzających Witrynę. Gromadzone informacje wykorzystywane są również w celu informowania użytkowników Witryny o zmianach wprowadzonych w Witrynie, o wprowadzeniu nowych produktów oraz w innych celach biznesowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Vertex Standard może udostępniać informacje o użytkownikach:

 • różnym podmiotom zależnym, oddziałom, organizacjom nadrzędnym i filiom Firmy Vertex Standard;
 • osobom trzecim, takim jak dostawcy, instytucje finansowe oraz inne instytucje oferujące usługi w imieniu Firmy Vertex Standard;
 • dowolnemu następcy prawnemu Vertex Standard LMR, Inc.;
 • osobom trzecim, których produkty i usługi mogą zainteresować użytkowników oraz dla ogólnie pojętych celów promocyjnych, a także
 • W odpowiedzi na wezwania sądowe, zapytania dochodzeniowe (z wezwaniem sądowym lub bez) oraz inne procedury prawne, w celu egzekwowania praw Firmy Vertex Standard oraz obrony w przypadku roszczeń.

Pliki cookie i inne informacje technologiczne

Cookie to mały plik przechowywany na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web w celu ustanowienia unikatowego identyfikatora dla użytkownika. Pliki cookie oraz inne technologie używane są do śledzenia nowych użytkowników Witryny i rozpoznawania klientów powracających. Dzięki temu Firma Vertex Standard może oferować bardziej spersonalizowaną zawartość. Pliki cookie stosowane przez niniejszą Witrynę nie zawierają żadnych danych osobowych. Identyfikacja użytkownika nie jest możliwa, chyba że takie dane zostaną udostępnione dobrowolnie. UWAGA: Włączenie blokowania plików cookie na komputerze użytkownika może spowodować, że niektóre funkcje Witryny nie będą dostępne.
Firma Vertex Standard korzysta również z usług obcych („Usługi obce”) w celu gromadzenia informacji dotyczących użytkowników Witryny i sposobów, w jakie korzystają oni z Witryny. Usługi obce używają plików cookie i innych technologii w imieniu Firmy Vertex Standard w celu gromadzenia wspomnianych informacji. Firma Vertex Standard wykorzystuje te informacje, aby ulepszyć Witrynę i usługi oferowane klientom i użytkownikom Witryny oraz zoptymalizować wrażenia z zakupów. Zgodnie z umową dostawcom Usług obcych nie wolno wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług dla Firmy Vertex Standard dla celów innych niż ściśle związane z celami biznesowymi Firmy Vertex Standard. Użytkownicy mają jednak prawo zrezygnować z usług świadczonych przez Firmę Vertex Standard za pośrednictwem Usług obcych. Aby całkowicie zrezygnować z tych usług, należy wysłać wiadomość e-mail na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com

Anulowanie subskrypcji ofert marketingowych pocztą e-mail

 • Każdy użytkownik Witryny może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail zawierających oferty promocyjne Firmy Vertex Standard, korzystając z instrukcji anulowania subskrypcji znajdującej się w dolnej części każdej wiadomości promocyjnej lub wysyłając żądanie z zawartym w temacie wyrażeniem „anulowanie subskrypcji” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Użytkownicy Witryny mogą również zażądać, aby ich informacje osobowe nie były udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, wysyłając wiadomość z zawartym w temacie wyrażeniem „nie udostępniać” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Ponieważ lista adresowa przygotowywana jest z wyprzedzeniem, kilka marketingowych wiadomości e-mail może zostać wysłanych, zanim usługa zostanie anulowana.

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie należą do Firmy Vertex Standard, ani nie są przez nią prowadzone, obsługiwane i wspierane, a opisane w niniejszym dokumencie Zasady ochrony prywatności i inne warunki nie dotyczą tych witryn. Firma Vertex Standard nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych witryn, ani za sposób wykorzystania informacji o użytkowniku zgromadzonych przez te witryny. Zamieszczenie dowolnych łączy nie oznacza, że witryny, do których one prowadzą, są polecane lub sponsorowane. Firma Vertex Standard zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z łączami: (i) z innej witryny do niniejszej Witryny oraz (ii) z niniejszej Witryny do innej witryny. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje osobowe gromadzone przez inne witryny są używane i chronione, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych witryn. 

Uaktualnienie zasad

Firma Vertex Standard może modyfikować zasady ochrony prywatności z powodu zmian odnośnych i mających zastosowanie wymogów prawnych i regulacyjnych, zmian biznesowych lub polityki biznesowej firmy lub w celu poprawy usług oferowanych klientom. Dokument informujący o wszelkich istotnych zmianach sposobu postępowania przez Firmę Vertex Standard z danymi osobowymi w ramach niniejszych Zasad ochrony prywatności zostanie udostępniony w niniejszej Witrynie z informacją o dacie wprowadzenia zmian. Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały dokonane uaktualnienia. Zmiany Zasad ochrony prywatności będą obowiązywały od dnia zamieszczenia ich w Witrynie. Korzystając z Witryny po zamieszczeniu przez firmę Vertex Standard informacji o zmianach, użytkownik zgadza się na nowe warunki i uaktualnione zasady.

Pytania

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące zasad ochrony prywatności stosowanych przez Firmę Vertex Standard należy kierować, wysyłając wiadomość e-mail na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com.

Niniejsze oświadczenie dotyczące poufności informacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza witryna jest obsługiwana dla i w imieniu firmy Motorola Solutions Inc., z siedzibą pod adresem: Jays Close Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire RG21 4PD, Wielka Brytania, a działa za pośrednictwem działu Personal Communications Sector pod adresem: Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL, Wielka Brytania.

Zasady ochrony prywatności

Firma Vertex Standard LMR, Inc. oraz jej podmioty zależne, oddziały, podmioty stowarzyszone i filie (w dalszej części „Firma Vertex Standard”) szanuje swoich klientów i poświęca wiele uwagi ochronie ich danych osobowych oraz informacji na temat ich firm. W niniejszym dokumencie (w dalszej części „Zasady ochrony prywatności”) opisano, jakie informacje na temat klientów są gromadzone, jak są wykorzystywane, komu mogą być udostępniane, w jaki sposób są uzyskiwane i jakie prawa ma w związku z tym klient. Należy przeczytać i zapoznać się z warunkami zarówno niniejszych Zasad ochrony prywatności, jak i Warunków użytkowania. ODWIEDZAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z DOWOLNEJ WITRYNY FIRMY VERTEX STANDARD, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ TAKIE FORMY WYKORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU ORAZ O FIRMIE UŻYTKOWNIKA, JAKIE ZOSTAŁY OPISANE W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ OPISANYCH W NICH WARUNKÓW. Do treści Zasad ochrony prywatności należy wracać co pewien czas, ponieważ Firma Vertex Standard może dokonywać uaktualnień, zgodnie z informacjami poniżej.

Gromadzone informacje

Serwery sieci Web Firmy Vertex Standard gromadzą ogólne informacje dotyczące każdej osoby odwiedzającej Witrynę, w tym adres IP, kody śledzenia, nazwę domeny, stronę sieci Web, jak również czas wizyty w witrynie i strony przeglądane podczas wizyty. Informacje te gromadzone są między innymi w celu łączenia informacji ze źródeł online i offline, ułatwienia administracji systemem, ulepszenia zawartości Witryny, dostosowania i poprawienia elementów wpływających na wrażenia użytkownika Witryny oraz klienta, jak również w celu ogólnego polepszenia jakości usług. Firma Vertex Standard gromadzi również dane osobowe oraz informacje do transakcji udostępniane przez firmy i osoby odwiedzające Witrynę, które dokonują za pośrednictwem Witryny zakupów produktów. Informacje takie obejmują dane kontaktowe, adres wysyłkowy, imię i nazwisko właściciela karty kredytowej, a także numer i datę ważności karty kredytowej. Firma Vertex Standard może również przechowywać treść korespondencji wysyłanej do pracowników działu obsługi klienta. Informacje te pomagają firmie odpowiadać na zapytania dotyczące niniejszej Witryny.

Wykorzystywanie gromadzonych informacji

Informacje uzyskane na temat użytkowników Witryny oraz klientów wykorzystywane są między innymi w celu umożliwienia Firmie Vertex Standard oferowania lepszych usług, ulepszenia zawartości niniejszej Witryny oraz dostosowania elementów wpływających na komfort zakupów dokonywanych przez użytkowników i klientów odwiedzających Witrynę. Gromadzone informacje wykorzystywane są również w celu informowania użytkowników Witryny o zmianach wprowadzonych w Witrynie, o wprowadzeniu nowych produktów oraz w innych celach biznesowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Vertex Standard może udostępniać informacje o użytkownikach:

 • różnym podmiotom zależnym, oddziałom, organizacjom nadrzędnym i filiom Firmy Vertex Standard;
 • osobom trzecim, takim jak dostawcy, instytucje finansowe oraz inne instytucje oferujące usługi w imieniu Firmy Vertex Standard;
 • dowolnemu następcy prawnemu Vertex Standard LMR, Inc.;
 • osobom trzecim, których produkty i usługi mogą zainteresować użytkowników oraz dla ogólnie pojętych celów promocyjnych, a także
 • W odpowiedzi na wezwania sądowe, zapytania dochodzeniowe (z wezwaniem sądowym lub bez) oraz inne procedury prawne, w celu egzekwowania praw Firmy Vertex Standard oraz obrony w przypadku roszczeń.

Pliki cookie i inne informacje technologiczne

Cookie to mały plik przechowywany na komputerze użytkownika przez witrynę sieci Web w celu ustanowienia unikatowego identyfikatora dla użytkownika. Pliki cookie oraz inne technologie używane są do śledzenia nowych użytkowników Witryny i rozpoznawania klientów powracających. Dzięki temu Firma Vertex Standard może oferować bardziej spersonalizowaną zawartość. Pliki cookie stosowane przez niniejszą Witrynę nie zawierają żadnych danych osobowych. Identyfikacja użytkownika nie jest możliwa, chyba że takie dane zostaną udostępnione dobrowolnie. UWAGA: Włączenie blokowania plików cookie na komputerze użytkownika może spowodować, że niektóre funkcje Witryny nie będą dostępne.
Firma Vertex Standard korzysta również z usług obcych („Usługi obce”) w celu gromadzenia informacji dotyczących użytkowników Witryny i sposobów, w jakie korzystają oni z Witryny. Usługi obce używają plików cookie i innych technologii w imieniu Firmy Vertex Standard w celu gromadzenia wspomnianych informacji. Firma Vertex Standard wykorzystuje te informacje, aby ulepszyć Witrynę i usługi oferowane klientom i użytkownikom Witryny oraz zoptymalizować wrażenia z zakupów. Zgodnie z umową dostawcom Usług obcych nie wolno wykorzystywać informacji uzyskanych w trakcie świadczenia usług dla Firmy Vertex Standard dla celów innych niż ściśle związane z celami biznesowymi Firmy Vertex Standard. Użytkownicy mają jednak prawo zrezygnować z usług świadczonych przez Firmę Vertex Standard za pośrednictwem Usług obcych. Aby całkowicie zrezygnować z tych usług, należy wysłać wiadomość e-mail na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com

Anulowanie subskrypcji ofert marketingowych pocztą e-mail

 • Każdy użytkownik Witryny może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail zawierających oferty promocyjne Firmy Vertex Standard, korzystając z instrukcji anulowania subskrypcji znajdującej się w dolnej części każdej wiadomości promocyjnej lub wysyłając żądanie z zawartym w temacie wyrażeniem „anulowanie subskrypcji” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Użytkownicy Witryny mogą również zażądać, aby ich informacje osobowe nie były udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, wysyłając wiadomość z zawartym w temacie wyrażeniem „nie udostępniać” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Ponieważ lista adresowa przygotowywana jest z wyprzedzeniem, kilka marketingowych wiadomości e-mail może zostać wysłanych, zanim usługa zostanie anulowana.

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie należą do Firmy Vertex Standard, ani nie są przez nią prowadzone, obsługiwane i wspierane, a opisane w niniejszym dokumencie Zasady ochrony prywatności i inne warunki nie dotyczą tych witryn. Firma Vertex Standard nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych witryn, ani za sposób wykorzystania informacji o użytkowniku zgromadzonych przez te witryny. Zamieszczenie dowolnych łączy nie oznacza, że witryny, do których one prowadzą, są polecane lub sponsorowane. Firma Vertex Standard zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z łączami: (i) z innej witryny do niniejszej Witryny oraz (ii) z niniejszej Witryny do innej witryny. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje osobowe gromadzone przez inne witryny są używane i chronione, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych witryn. 

Uaktualnienie zasad

Firma Vertex Standard może modyfikować zasady ochrony prywatności z powodu zmian odnośnych i mających zastosowanie wymogów prawnych i regulacyjnych, zmian biznesowych lub polityki biznesowej firmy lub w celu poprawy usług oferowanych klientom. Dokument informujący o wszelkich istotnych zmianach sposobu postępowania przez Firmę Vertex Standard z danymi osobowymi w ramach niniejszych Zasad ochrony prywatności zostanie udostępniony w niniejszej Witrynie z informacją o dacie wprowadzenia zmian. Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały dokonane uaktualnienia. Zmiany Zasad ochrony prywatności będą obowiązywały od dnia zamieszczenia ich w Witrynie. Korzystając z Witryny po zamieszczeniu przez firmę Vertex Standard informacji o zmianach, użytkownik zgadza się na nowe warunki i uaktualnione zasady.

Pytania

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące zasad ochrony prywatności stosowanych przez Firmę Vertex Standard należy kierować, wysyłając wiadomość e-mail na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com.

Niniejsze oświadczenie dotyczące poufności informacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza witryna jest obsługiwana dla i w imieniu firmy Motorola Solutions Inc., z siedzibą pod adresem: Jays Close Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire RG21 4PD, Wielka Brytania, a działa za pośrednictwem działu Personal Communications Sector pod adresem: Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL, Wielka Brytania.

Zasady ochrony prywatności

Firma Vertex Standard LMR, Inc. oraz jej podmioty zależne, oddziały, podmioty stowarzyszone i filie (w dalszej części „Firma Vertex Standard”) szanuje swoich klientów i poświęca wiele uwagi ochronie ich danych osobowych oraz informacji na temat ich firm. W niniejszym dokumencie (w dalszej części „Zasady ochrony prywatności”) opisano, jakie informacje na temat klientów są gromadzone, jak są wykorzystywane, komu mogą być udostępniane, w jaki sposób są uzyskiwane i jakie prawa ma w związku z tym klient. Należy przeczytać i zapoznać się z warunkami zarówno niniejszych Zasad ochrony prywatności, jak i Warunków użytkowania. ODWIEDZAJĄC LUB KORZYSTAJĄC Z DOWOLNEJ WITRYNY FIRMY VERTEX STANDARD, UŻYTKOWNIK POTWIERDZA, ŻE PRZECZYTAŁ, ZROZUMIAŁ I ZGADZA SIĘ NA NINIEJSZE ZASADY OCHRONY PRYWATNOŚCI ORAZ TAKIE FORMY WYKORZYSTANIA I UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI O UŻYTKOWNIKU ORAZ O FIRMIE UŻYTKOWNIKA, JAKIE ZOSTAŁY OPISANE W ZASADACH OCHRONY PRYWATNOŚCI, A TAKŻE ZGADZA SIĘ PRZESTRZEGAĆ OPISANYCH W NICH WARUNKÓW. Do treści Zasad ochrony prywatności należy wracać co pewien czas, ponieważ Firma Vertex Standard może dokonywać uaktualnień, zgodnie z informacjami poniżej.

Gromadzone informacje

Serwery sieci Web Firmy Vertex Standard gromadzą ogólne informacje dotyczące każdej osoby odwiedzającej Witrynę, w tym adres IP, kody śledzenia, nazwę domeny, stronę sieci Web, jak również czas wizyty w witrynie i strony przeglądane podczas wizyty. Informacje te gromadzone są między innymi w celu łączenia informacji ze źródeł online i offline, ułatwienia administracji systemem, ulepszenia zawartości Witryny, dostosowania i poprawienia elementów wpływających na wrażenia użytkownika Witryny oraz klienta, jak również w celu ogólnego polepszenia jakości usług. Firma Vertex Standard gromadzi również dane osobowe oraz informacje do transakcji udostępniane przez firmy i osoby odwiedzające Witrynę, które dokonują za pośrednictwem Witryny zakupów produktów. Informacje takie obejmują dane kontaktowe, adres wysyłkowy, imię i nazwisko właściciela karty kredytowej, a także numer i datę ważności karty kredytowej. Firma Vertex Standard może również przechowywać treść korespondencji wysyłanej do pracowników działu obsługi klienta. Informacje te pomagają firmie odpowiadać na zapytania dotyczące niniejszej Witryny.

Wykorzystywanie gromadzonych informacji

Informacje uzyskane na temat użytkowników Witryny oraz klientów wykorzystywane są między innymi w celu umożliwienia Firmie Vertex Standard oferowania lepszych usług, ulepszenia zawartości niniejszej Witryny oraz dostosowania elementów wpływających na komfort zakupów dokonywanych przez użytkowników i klientów odwiedzających Witrynę. Gromadzone informacje wykorzystywane są również w celu informowania użytkowników Witryny o zmianach wprowadzonych w Witrynie, o wprowadzeniu nowych produktów oraz w innych celach biznesowych zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa.

Firma Vertex Standard może udostępniać informacje o użytkownikach:

 • różnym podmiotom zależnym, oddziałom, organizacjom nadrzędnym i filiom Firmy Vertex Standard;
 • osobom trzecim, takim jak dostawcy, instytucje finansowe oraz inne instytucje oferujące usługi w imieniu Firmy Vertex Standard;
 • dowolnemu następcy prawnemu Vertex Standard LMR, Inc.;
 • osobom trzecim, których produkty i usługi mogą zainteresować użytkowników oraz dla ogólnie pojętych celów promocyjnych, a także
 • W odpowiedzi na wezwania sądowe, zapytania dochodzeniowe (z wezwaniem sądowym lub bez) oraz inne procedury prawne, w celu egzekwowania praw Firmy Vertex Standard oraz obrony w przypadku roszczeń.

Czym są ciasteczka (ang. cookies)?

Odwiedzając nasz serwis internetowy, nasz serwer może ściągnąć mały plik tekstowy na dysk twardy użytkownika -  tzw. ciasteczko. Unikalne dla użytkownika ciasteczko umożliwia nam zidentyfikowanie użytkownika, gdy ponownie odwiedza nasz serwis, zawiera również informacje na temat tego, jakie części serwisu przeglądał podczas poprzednich wizyt oraz co, jeśli cokolwiek, znajduje się w koszyku z zakupami użytkownika. Ciasteczka pomagają nam udoskonalać doświadczenie korzystanie z serwisu naszym użytkownikom.
 
Możemy również używać ciasteczek do mierzenia schematów ruchu oraz określania, które obszary serwisu Vertex Standard odwiedził dany użytkownik oraz jego schematy odwiedzin. Te informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek czasem nazywane są „strumieniem kliknięć”. Korzystamy z tych informacji, aby zrozumieć jak nasi użytkownicy nawigują po stronie oraz aby określić wspólne schematy ruchu, włączając to z jakiej strony użytkownicy przeszli do naszego serwisu. Wykorzystujemy te informacje w celu ułatwienia nawigacji po stronie oraz zapewniania rekomendacji produktów, jak również by dzięki nim przeprojektować nasz serwis tak by odwiedziny w serwisie stały się bardziej sprawne i przyjemniejsze. Możemy również wykorzystać informacje by spersonalizować zawartość, reklamy na banerach oraz promocje, które będą wyświetlane. Umożliwia to firmie Vertex Standard zapewniać zawartość, której szuka użytkownik, właśnie wtedy gdy jej potrzebuje, tym samym ułatwiając mu podejmowanie lepszych decyzji na temat zakupów. Vertex Standard korzysta z usług strony trzeciej, w celu śledzenia strumieni kliknięć użytkowników. 
 
Użytkownicy mają wybór odnoście ciasteczek. Modyfikując ustawienia wyszukiwarki internetowej, można wybrać opcję akceptowania wszystkich ciasteczek, opcję uzyskiwania informacji w momencie ustawiania ciasteczka lub blokowania wszystkich ciasteczek. Należy zwrócić uwagę, że w przypadku wyboru opcji blokowania wszystkich ciasteczek nie będzie możliwości korzystania z usług lub uczestnictwa w działaniach, które wymagają pobrania ciasteczka. 
 
Korzystamy również z usług stron trzecich („Usługi stron trzecich”), aby zbierać informacje dotyczące osób odwiedzających serwis oraz ich sposobu korzystania z serwisu. Strony trzecie wykorzystują ciasteczka oraz inne technologie w naszym imieniu, aby zebrać tego typu informacje. Korzystamy z tych informacji, aby udoskonalić nasz serwis internetowy i usługi dla naszych klientów oraz osób odwiedzających serwis oraz by zoptymalizować ich doświadczenie robienia zakupów. Strony trzecie zapewniające usługi na mocy zawartej umowy mają zakaz wykorzystywania informacji uzyskanych podczas zapewniania nam swoich usług w sposób inny niż wyłącznie dla celów naszego biznesu. Szanujemy prawo wyboru naszych użytkowników do tego by byli zawarci w usługach zapewnianych nam przez Strony trzecie. Aby całkowicie zrezygnować z tych usług należy wysłać e-mail pod adres: vertexstandard-emea@vertexstandard.com

Anulowanie subskrypcji ofert marketingowych pocztą e-mail

 • Każdy użytkownik Witryny może zrezygnować z otrzymywania wiadomości e-mail zawierających oferty promocyjne Firmy Vertex Standard, korzystając z instrukcji anulowania subskrypcji znajdującej się w dolnej części każdej wiadomości promocyjnej lub wysyłając żądanie z zawartym w temacie wyrażeniem „anulowanie subskrypcji” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Użytkownicy Witryny mogą również zażądać, aby ich informacje osobowe nie były udostępniane osobom trzecim w celach marketingowych, wysyłając wiadomość z zawartym w temacie wyrażeniem „nie udostępniać” na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com. Ponieważ lista adresowa przygotowywana jest z wyprzedzeniem, kilka marketingowych wiadomości e-mail może zostać wysłanych, zanim usługa zostanie anulowana.

Łącza

Niniejsza Witryna może zawierać łącza do innych witryn, które nie należą do Firmy Vertex Standard, ani nie są przez nią prowadzone, obsługiwane i wspierane, a opisane w niniejszym dokumencie Zasady ochrony prywatności i inne warunki nie dotyczą tych witryn. Firma Vertex Standard nie ponosi odpowiedzialności za zawartość wspomnianych witryn, ani za sposób wykorzystania informacji o użytkowniku zgromadzonych przez te witryny. Zamieszczenie dowolnych łączy nie oznacza, że witryny, do których one prowadzą, są polecane lub sponsorowane. Firma Vertex Standard zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z łączami: (i) z innej witryny do niniejszej Witryny oraz (ii) z niniejszej Witryny do innej witryny. Aby dowiedzieć się, w jaki sposób informacje osobowe gromadzone przez inne witryny są używane i chronione, należy zapoznać się z zasadami ochrony prywatności tych witryn. 

Uaktualnienie zasad

Firma Vertex Standard może modyfikować zasady ochrony prywatności z powodu zmian odnośnych i mających zastosowanie wymogów prawnych i regulacyjnych, zmian biznesowych lub polityki biznesowej firmy lub w celu poprawy usług oferowanych klientom. Dokument informujący o wszelkich istotnych zmianach sposobu postępowania przez Firmę Vertex Standard z danymi osobowymi w ramach niniejszych Zasad ochrony prywatności zostanie udostępniony w niniejszej Witrynie z informacją o dacie wprowadzenia zmian. Należy okresowo sprawdzać, czy nie zostały dokonane uaktualnienia. Zmiany Zasad ochrony prywatności będą obowiązywały od dnia zamieszczenia ich w Witrynie. Korzystając z Witryny po zamieszczeniu przez firmę Vertex Standard informacji o zmianach, użytkownik zgadza się na nowe warunki i uaktualnione zasady.

Pytania

Wszelkie pytania i sugestie dotyczące zasad ochrony prywatności stosowanych przez Firmę Vertex Standard należy kierować, wysyłając wiadomość e-mail na adres vertexstandard-emea@vertexstandard.com.

Niniejsze oświadczenie dotyczące poufności informacji może ulec zmianie bez powiadomienia.

Niniejsza witryna jest obsługiwana dla i w imieniu firmy Motorola Solutions Inc., z siedzibą pod adresem: Jays Close Viables Industrial Estate, Basingstoke, Hampshire RG21 4PD, Wielka Brytania, a działa za pośrednictwem działu Personal Communications Sector pod adresem: Midpoint, Alencon Link, Basingstoke, Hampshire RG21 7PL, Wielka Brytania.
Śledź Vertex Standard na