Warunki UmowyWarunki Umowy

Warunki dostępu

Dostęp i wykorzystanie niniejszej witryny internetowej określają następujące warunki. Wejście do Witryny oznacza, że użytkownik zapoznał się w z Warunkami Dostępu do Witryny i że zgadza się na nie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chociaż dołożyliśmy starań, by Witryna była pomocna i dokładna to ze względu na jej otwarty charakter, możliwość występowania błędów podczas przechowywania i transmisji danych cyfrowych, vertexstandard-emea.com nie gwarantuje dokładności informacji uzyskanych z witryny WSZYSTKIE MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE W WITRYNIE "SĄ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ RZECZYWISTĄ LUB DOMNIEMANĄ. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM REZYGNUJE ZE WSZELKICH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO IMPLIKOWANĄ GWARANCJĘ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB ODPOWIEDNIOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE, BĄDŹ ŻE WITRYNA ALBO SERWER BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM  NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE UŻYCIE MATERIAŁÓW W NINIEJSZEJ WITRYNIE ŚWIADCZY O ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITP.

Dostęp do informacji i ich wykorzystanie

Dostęp do witryny internetowej jest ograniczony do wyświetlania powiązanych stron internetowych do legalnych celów biznesowych zapewnianych przez vertexstandard-emea.com przez tą Witrynę. Wszelki dostęp lub próba dostępu do innych obszarów systemu komputerowego vertexstandard-emea.com lub innych informacji zawartych w systemie dla jakichkolwiek celów jest ściśle ograniczony. Nie wolno wykorzystywać informacji zawartych w tej witrynie internetowej do innych celów niż legalny cel biznesowy.

Znaki handlowe

Witryna internetowa zawiera znak handlowy Vertex Standard oraz znaki handlowe osób trzecich i znaki usługowe. Wszystkie znaki są własnością ich odpowiednich firm. Wszystkie znaki własności intelektualnej zawarte w niniejszej witrynie, włączając w to prawa autorskie, znaki handlowe, sekrety handlowe i prawa autorskie są zastrzeżone. Dostęp do witryny internetowej nie stanowi prawa do kopiowania lub użycia jakiegokolwiek prawa do własności intelektualnej Vertex Standard lub jej podmiotów podległych i stowarzyszonych. Statusowe powiadomienie zawarte tutaj odnoszą się do znaków handlowych w Stanach Zjednoczonych.

Łącza Hypertext

Witryna jest połączona z innymi witrynami, które nie są prowadzone przez vertexstandard-emea.com. Vertexstandard-emea.com nie jest odpowiedzialna za treść tych witryn. Umieszczenie takiego łącza do takich witryn nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendowania przez vertexstandard-emea.com takich witryn. Vertexstandard-emea.com zrzeka się odpowiedzialności za łącza: (i) Z innej witryny internetowej do vertexstandard-emea.com; oraz (ii) do innej witryny internetowej vertexstandard-emea.com. W celu umieszczenia łącza w vertexstandard-emea.com wszyscy użytkownicy muszą wyrazić zgodę na warunki umieszczania łączy

Copyright

Wszystkie materiały zawarte w witrynie podlegają prawom własności Vertex Standard Co. Ltd. Vertexstandard-emea.com niniejszym upoważnia użytkownika do wykonania pojedynczej kopii zawartości w celu zapoznania się, oceny lub nabycia usług czy produktów vertexstandard-emea.com. Użytkownik wyraża zgodę, aby kopia zawierała adnotację o prawie autorskim vertexstandard-emea.com. Nie wydaje się pozwolenia na druk, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, transmisję, przesyłanie, pobieranie, publiczne wystawianie, zmianę lub modyfikacje treści zawartych w Witrynie.

Przedłożenie

Wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki i inne informacje przekazane vertexstandard-emea.com do Witryny będą stanowić wieczną wartość Vertex Standard Co. Ltd. Jeżeli nie zostanie określone inaczej na piśmie, wszystkie materiały przedłożone vertexstandard-emea.com będą uważane za publiczne i vertexstandard-emea.com nie będzie musiał traktować tych informacji jako poufnych. Vertex Standard Co. Ltd. zachowa wyłączną własność wszystkich obecnych i przyszłych praw do informacji, bez rekompensaty dla osoby wysyłającej informacje.
 

Śledź Vertex Standard na