Warunki UmowyWarunki Umowy

Warunki dostępu

Dostęp i wykorzystanie niniejszej witryny internetowej określają następujące warunki. Wejście do Witryny oznacza, że użytkownik zapoznał się w z Warunkami Dostępu do Witryny i że zgadza się na nie.

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej witrynie mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Chociaż dołożyliśmy starań, by Witryna była pomocna i dokładna to ze względu na jej otwarty charakter, możliwość występowania błędów podczas przechowywania i transmisji danych cyfrowych, vertexstandard-emea.com nie gwarantuje dokładności informacji uzyskanych z witryny WSZYSTKIE MATERIAŁY UDOSTĘPNIANE W WITRYNIE "SĄ W STANIE, W JAKIM SIĘ ZNAJDUJĄ" I NIE SĄ OBJĘTE GWARANCJĄ RZECZYWISTĄ LUB DOMNIEMANĄ. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM REZYGNUJE ZE WSZELKICH GWARANCJI, WŁĄCZAJĄC W TO IMPLIKOWANĄ GWARANCJĘ ZDATNOŚCI HANDLOWEJ LUB ODPOWIEDNIOŚCI DLA OKREŚLONEGO CELU. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE NINIEJSZEJ WITRYNY BĘDĄ DZIAŁAŁY NIEPRZERWANIE LUB BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, ŻE WADY ZOSTANĄ USUNIĘTE, BĄDŹ ŻE WITRYNA ALBO SERWER BĘDĄ WOLNE OD WIRUSÓW LUB INNYCH SZKODLIWYCH ELEMENTÓW. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM  NIE GWARANTUJE ANI NIE OŚWIADCZA, ŻE UŻYCIE MATERIAŁÓW W NINIEJSZEJ WITRYNIE ŚWIADCZY O ICH POPRAWNOŚCI, DOKŁADNOŚCI, NIEZAWODNOŚCI ITP.

Dostęp do informacji i ich wykorzystanie

Dostęp do witryny internetowej jest ograniczony do wyświetlania powiązanych stron internetowych do legalnych celów biznesowych zapewnianych przez vertexstandard-emea.com przez tą Witrynę. Wszelki dostęp lub próba dostępu do innych obszarów systemu komputerowego vertexstandard-emea.com lub innych informacji zawartych w systemie dla jakichkolwiek celów jest ściśle ograniczony. Nie wolno wykorzystywać informacji zawartych w tej witrynie internetowej do innych celów niż legalny cel biznesowy.

Znaki handlowe

Witryna internetowa zawiera znak handlowy Vertex Standard oraz znaki handlowe osób trzecich i znaki usługowe. Wszystkie znaki są własnością ich odpowiednich firm. Wszystkie znaki własności intelektualnej zawarte w niniejszej witrynie, włączając w to prawa autorskie, znaki handlowe, sekrety handlowe i prawa autorskie są zastrzeżone. Dostęp do witryny internetowej nie stanowi prawa do kopiowania lub użycia jakiegokolwiek prawa do własności intelektualnej Vertex Standard lub jej podmiotów podległych i stowarzyszonych. Statusowe powiadomienie zawarte tutaj odnoszą się do znaków handlowych w Stanach Zjednoczonych.

Łącza Hypertext

Witryna jest połączona z innymi witrynami, które nie są prowadzone przez vertexstandard-emea.com. Vertexstandard-emea.com nie jest odpowiedzialna za treść tych witryn. Umieszczenie takiego łącza do takich witryn nie oznacza poparcia, sponsorowania lub rekomendowania przez vertexstandard-emea.com takich witryn. Vertexstandard-emea.com zrzeka się odpowiedzialności za łącza: (i) Z innej witryny internetowej do vertexstandard-emea.com; oraz (ii) do innej witryny internetowej vertexstandard-emea.com. W celu umieszczenia łącza w vertexstandard-emea.com wszyscy użytkownicy muszą wyrazić zgodę na warunki umieszczania łączy

Copyright

Wszystkie materiały zawarte w witrynie podlegają prawom własności Vertex Standard Co. Ltd. Vertexstandard-emea.com niniejszym upoważnia użytkownika do wykonania pojedynczej kopii zawartości w celu zapoznania się, oceny lub nabycia usług czy produktów vertexstandard-emea.com. Użytkownik wyraża zgodę, aby kopia zawierała adnotację o prawie autorskim vertexstandard-emea.com. Nie wydaje się pozwolenia na druk, kopiowanie, reprodukcję, dystrybucję, transmisję, przesyłanie, pobieranie, publiczne wystawianie, zmianę lub modyfikacje treści zawartych w Witrynie.

Przedłożenie

Wszystkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki i inne informacje przekazane vertexstandard-emea.com do Witryny będą stanowić wieczną wartość Vertex Standard Co. Ltd. Jeżeli nie zostanie określone inaczej na piśmie, wszystkie materiały przedłożone vertexstandard-emea.com będą uważane za publiczne i vertexstandard-emea.com nie będzie musiał traktować tych informacji jako poufnych. Vertex Standard Co. Ltd. zachowa wyłączną własność wszystkich obecnych i przyszłych praw do informacji, bez rekompensaty dla osoby wysyłającej informacje.
 

Warunki dostępu

Niniejsze warunki regulują zasady dostępu i korzystania z tej Witryny sieci Web. Odwiedzenie niniejszej Witryny sieci Web oznacza, że użytkownik zapoznał się z Warunkami dostępu i zgodził się ich przestrzegać.

Zastrzeżenie

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej Witrynie sieci Web mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Chociaż dołożono wszelkich starań, aby informacje zawarte w niniejszej Witrynie sieci Web były przydatne i dokładne, ze względu na otwartą naturę niniejszej Witryny sieci Web oraz ewentualne błędy powstające podczas przechowywania i przesyłania informacji cyfrowych, operator witryny vertex-standard-emea.com nie gwarantuje dokładności informacji uzyskanych w niniejszej Witrynie sieci Web. WSZYSTKIE MATERIAŁY ZAWARTE W NINIEJSZEJ WITRYNIE SIECI WEB UDOSTĘPNIANE SĄ W AKTUALNEJ POSTACI, BEZ JAKIEJKOLWIEK JAWNEJ LUB DOMNIEMANEJ GWARANCJI. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM ZRZEKA SIĘ WSZYSTKICH GWARANCJI, WŁĄCZNIE Z DOMNIEMANĄ GWARANCJĄ PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH ZASTOSOWAŃ. VERTEX-STANDARD-EMEA.COM NIE GWARANTUJE, ŻE FUNKCJE DOSTĘPNE W NINIEJSZEJ WITRYNIE BĘDĄ DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE LUB BEZBŁĘDNIE, ŻE PROBLEMY BĘDĄ USUWANE ANI ŻE NINIEJSZA WITRYNA LUB SERWER NIE SĄ ZAINFEKOWANE WIRUSEM LUB INNYM SZKODLIWYM OPROGRAMOWANIEM. VERTEXSTANDARD-EMEA.COM NIE GWARANTUJE I NIE OŚWIADCZA, ŻE MATERIAŁY UDOSTĘPNIONE DO UŻYTKU W NINIEJSZEJ WITRYNIE SĄ POPRAWNE, DOKŁADNE, RZETELNE LUB W INNY SPOSÓB ODPOWIADAJĄ WYMAGANIOM.

Dostęp i korzystanie z informacji

Korzystanie z niniejszej Witryny sieci Web jest ograniczone do przeglądania zamieszczonych stron sieci Web wyłącznie dla zgodnych z prawem celów zawodowych dla uzyskania dostępu do informacji zamieszczonych przez vertexstandard-emea.com w niniejszej Witrynie sieci Web. Dostęp lub próby dostępu do innych obszarów systemu komputerowego vertexstandard-emea.com lub innych informacji znajdujących się w systemie dla jakichkolwiek celów jest surowo wzbroniony. Zabrania się wykorzystywania informacji zamieszczonych w niniejszej Witrynie sieci Web dla celów innych niż zgodne z prawem cele zawodowe.

Znaki towarowe

Niniejsza Witryna sieci Web zawiera znaki towarowe i usługowe firmy Vertex Standard oraz innych firm. Wszelkie znaki towarowe należą do odpowiednich właścicieli. Wszystkie prawa odnoszące się do materiałów będących własnością intelektualną zawarte w niniejszej Witrynie sieci Web, w tym prawa autorskie, znaki towarowe, informacje objęte tajemnicą handlową i patenty są zastrzeżone. Dostęp do niniejszej Witryny sieci Web nie daje użytkownikowi prawa do kopiowania ani wykorzystania własności intelektualnej firmy Vertex Standard ani jej podmiotów zależnych i podmiotów stowarzyszonych. Informacje przewidziane ustawowo zawarte w niniejszym dokumencie gwarantują status znaku towarowego w Stanach Zjednoczonych.

Łącza hipertekstowe

Niniejsza Witryna sieci Web może zawierać łącza do lub z innych witryn, które nie są prowadzone przez operatora witryny vertex-standard-emea.com. Operator witryny vertex-standard-emea.com nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn. Zamieszczenie łącza do takich witryn nie oznacza, że są one popieranie, sponsorowanie ani polecane przez operatora witryny vertex-standard-emea.com. Operator witryny vertex-standard-emea.com zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności związanej z łączami: (i) z innej witryny do witryny vertex-standard-emea.com oraz (ii) z witryny vertex-standard-emea.com do innej witryny. Każdy użytkownik, który zamierza zamieścić łącze do witryny vertex-standard-emea.com, musi spełnić Warunki zamieszczania łączy.

Prawa autorskie

Wszystkie materiały zawarte w niniejszej Witrynie sieci Web są własnością firmy Vertex Standard LMR, Inc. Operator witryny Vertex-standard-emea.com upoważnia użytkownika do wykonania jednej kopii zawartych tu materiałów w celu uzyskania wiedzy, oceny lub zakupu usług i produktów oferowanych za pośrednictwem witryny vertex-standard-emea.com. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kopie muszą zawierać informację o prawach autorskich vertex-standard-emea.com. Nie udziela się pozwolenia na drukowanie, kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie, przesyłanie, wysyłanie, pobieranie, przechowywanie, publiczne prezentowanie, zmienianie ani modyfikowanie materiałów zawartych w niniejszej Witrynie w celach innych niż wspomniane powyżej.

Przesyłane informacji

Wszelkie uwagi, sugestie, pomysły, grafiki lub inne informacje przesyłane do operatora witryny vertex-standard-emea.com za pośrednictwem niniejszej Witryny sieci Web stają się nieodwołalnie własnością firmy Vertex Standard LMR, Inc. O ile nie dokonano pisemnego zastrzeżenia, wszystkie materiały przesłane do operatora witryny vertex-standard-emea.com będą uważane za publiczne, a operator witryny vertex-standard-emea.com nie będzie zmuszony traktować ich jako informacji poufnych. Firma Vertex Standard LMR, Inc. będzie wyłącznym właścicielem wszystkich obecnych i przyszłych praw dotyczących wspomnianych informacji, bez konieczności oferowania gratyfikacji użytkownikom przesyłającym takie informacje.

  

Śledź Vertex Standard na